Print

Privacyverklaring

Cursusvoorwaarden

1. Voor het aanmelden voor één van de genoemde cursussen kan gebruik worden gemaakt van een aanmeldingsformulier (aanvragen) of via onze website www.nimosmeteo.nl. Ook telefonische opgave is mogelijk:

023-5293699


2. NimosMeteo stuurt u een bericht van ontvangst van de aanmelding. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u een uitnodiging met nadere bijzonderheden omtrent de cursus.


3. Annulering van aanmeldingen kan uitsluitend schriftelijk geschieden.


4. Annuleringen kunnen tot twee weken vóór aanvang van de bedoelde cursus kosteloos plaatsvinden. Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Annulering binnen 24 uur vóór aanvang van de cursus verplicht tot volledige betaling van het cursusgeld en zal niet leiden tot restitutie van cursusgelden.


5. NimosMeteo behoudt zich het recht voor, geplande cursussen uit te stellen of af te gelasten o.a. in verband met een naar het oordeel van het NimosMeteo te gering aantal deelnemers.


6. Verdere informatie is op te vragen bij NimosMeteo (tel: 023-5293699) of door een e-mail te sturen naar info@nimosmeteo.nl met de vraag voor meer informatie over cursussen.


8. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.


Terug